"Muchy matematyczne"- "Flies math".

Do gry potrzebne są kolorowe packi na muchy, cerata lub obrusy z narysowanymi muchami-liczbami oraz koperta z działaniami.
For the game we need: fly- flaps, oilcloth or large sheets of paper with funny flies- numbers and an envelope with mathematical operations.Jeden uczeń losuje działanie i głośno je mówi (może to robić nauczyciel). 
Wygrywa zespół, który szybciej uderzy packą w prawidłowy wynik. 

One student draw operation and says it loudly. 
The team, which quickly hit flaps in the correct result is a winner.