Zabawa z kostką (Playing with dice) Dzieci grają parami. Jedno dziecko pisze na kartce liczbę w wyznaczonym zakresie np. 100.
Children play in pairs. One child writes on a sheet number in the specified range, eg. 100.


Drugie dziecko rzuca kostką , dodaje do zapisanej liczby  liczbę oczek na kostce i podaje wynik.
The second child throws the dice, add to a saved number of number of stitches on the ankle and reports the result.

Po 10 rzutach następuje zamiana ról. Wygrywa dziecko które bezbłędnie obliczyło większą liczbę działań.
After 10 throws then reverse roles. He wins a child who flawlessly calculated a greater number of activities.


 Można zastosować również odejmowanie lub mnożenie.  


You can also use subtraction or multiplication.