The wheel of time


Learn the days, months, seasonsKostki na matematyce

Zabawa z kostkami
Celem tej zabawy jest ćwiczenie dodawania w zakresie 12.  Uczniowie łączą się w pary, każda z par otrzymuje 2 kostki oraz kartę pracy. Poza tym każdy z zespołu musi mieć kredkę inną niż kolega z pary. Dzieci rzucają na przemian kostkami i zamalowują pole z wynikiem, który uzyskały. Np. Jaś wyrzucił 5 i 4 więc mówi działanie: 5+4=9 i zamalowuje pole z tym numerem. Jeżeli uczeń uzyska wynik, który już jest zamalowany, traci kolejkę. Wygrywa ta osoba, która ma więcej zamalowanych pól.
Dice game.

The point of this game is training  to adding numbers up to twelve. Students makes pairs and each pair takes 2 dice and a list of things to do. Each student from team has to have different colour pencil than person from pair. Children throw dice in turns and colour field with number from dice. For example: John throws 5 and 4 so he is saying equation: 5+4=9 and he is colouring field with this number. If student has the sum which is already coloured he lost his turnieju. A person who has more coloured fields than others is the winner.Liczby - zabawa z chustą animacyjną

Dzieci naklejają sobie na bluzkę wylosowany numer, następnie stają wokół chusty którą każdy trzyma na ustalone hasło podnoszą chustę do góry, nauczyciel wywołuje kto ma przebiegać pod chustą, dzieci zamieniają się miejscami. Przykładowe polecenia: -wywoływanie poszczególnych liczb, -liczby parzyste -liczby nieparzyste, -liczby mające w swoim zapisie np. dwójkę (20, 2, 12 itd.), zero (10,20..) itp., - liczby większe od..., mniejsze od... -liczby dające wynik np.7 Uczniowie mogą zaproponować inne polecenia.Fun game with an educational scarf. 

The Children have to draw (randomize) a number and put it on their T-shirts. Then all kids have to stay around the scarf and hold it. The teacher chooses one word (or command), and when he says this word loudly, all children have to lift the scarf. The teacher can say loudly numbers, for example 9, 2 or double figures or numbers divided by 2, or numbers higher than…, lower than... When the teacher says a special word or command, all kids who have a special number or who fit to a specific command have to run under the scarf and change their place in the circle. For example, a command may be: all the numbers which include 2 (e.g. 2, 12, 22, etc.). And as a result, every child who has 2 in his number, must swap their place with another child.  
Pupils can suggest their own ideas to this exercise.FUN AND GAMES MATH - Gymnasial School "Caius Iacob" Arad, Romania


FUN AND GAMES MATH *2 - Gymnasial School "Caius Iacob" Arad, Romania


Głuchy telefon


Klasę dzielimy na 6 rzędów zgodnie z miejscem siedzenia. Nauczyciel podaje po cichu pierwszym uczniom działanie (przygotowałam na kartce). Uczniowie odwracają się i podają drugim w rzędzie działania równoważne (u mnie dzieci piszą na folii pisakiem suchościeralnym), ci z kolei trzecim i tak do ostatnich. Ostatni pokazują swoje wyniki (mogą napisać na tablicy). Działania napisane na kartce ułatwiają odszukanie błędów  w razie pomyłki.
Można bawić się przekazując sobie tylko różnice, iloczyny ...
The class is divided into 6 rows according to the place seating. The teacher gives the students quietly the first action (I prepared on a sheet). Students turn and give the second in a row action equivalent (in my children write on films pen suchościeralnym), who in turn the third, and so to the last. Last show their results (they can write on the board). Action written on a piece of help locate errors in the case of a mistake.
You can have fun passing himself only differences, intersections ...


Wąż matematyczny

Kazdy uczeń bierze dwie części węża: początek i koniec. Odkrywa działanie matematyczne zapisane na kartce i podaje wynik, Za poprawną odpowiedź dokłada kolejną część węża. Można stosować do różnych działań matematycznych oraz różnicować stopień trudności.

Pomysł: Printoteka
Each student takes two hose: the beginning and the end. He discovers a mathematical operation recorded on the sheet and returns the result, for the correct answer makes another part of the hose. You can be used for various mathematical operations and differentiate degree of difficulty.

Matematyczne memory

Nauczyciel rozkłada przed uczniami 10 kartoników z działaniami (7x3, 5x6, 7x9, 6x8 itd.) oraz dziesięć kartoników z wynikami. Wszystkie kartoniki są odwrócone. Zadaniem dziecka jest znalezienie i połączenie działania z odpowiednim wynikiem.
Łańcuszek matematyczny
Wybrany  uczeń wpisuje dowolną liczbę w zakresie 100. Następne  dziecko dopisuje znak  matematyczny i pasującą do działania  liczbę. Kolejne dziecko podaje wynik działania matematycznego.

Chain mathematical

The selected student enters any number in the range of 100. Next child writes mathematical sign and a matching number of activities. Another child reports the result of the mathematical equation.


IT IS AGAME TO INDETIFY NUMBERS AND COUNTING

I used toilet rolls and wooden sticks to create this game. Each student has to put so many sticks as the number says.

We used the idea from the School of Turkey to learn how to make the number 5 with addition and we will use it for all the numbers until the number 10.
The creative class are known for applying their passion for creative expression to everything they do.

Perhaps the one thing that most fills this group with apprehension is the rigid world of numbers.
What we ve done to learn number 5

What do you know about number 4?

http://www.education.com/games/first-grade/


I found this page with online maths games for all the units. Lets have a look.
Number’s postcard
Pupils pick up the number from 0 to 99. They take a piece of paper (size A4), and have to fold this paper 4 times. In the middle they have to draw a little window for the number (name of the city from the postcard), they have to draw the lines in the place where the paper is folded. In the middle they have to write their number. In the other ‘windows’, according to the instruction, they have to:
1) draw a line for the decimals (tens) and a dot for the unity
2) try to write your number like a decimal and a unity
3) try to write in words this number.
4) write an interesting operation, which the result is your number.

When the posters are ready, we have to make a presentation of them. We can arrange them in order: from the highest to the lowest or other way round, from the lowest to the highest.


Widokówka liczby

Uczniowie losują liczbę od 0 do 99, biorą kartkę A4, którą składają na cztery części. Na środku rysują okienko na nazwę liczby(nazwa miejscowości na widokówce), rysują kreski po liniach złożenia. Wpisują na środku wylosowaną liczbę. W pozostałych okienkach zgodnie z instrukcją np.: 1. Narysuj liczbę (kreska to dziesiątki ____________, kropka to jedności) 2. Zapisz swoją liczbę jako dziesiątki i jedności, 3. napisz liczbę słownie, 4. Napisz ciekawe działanie, którego wynikiem jest twoja liczba. Po wykonaniu widokówek, następuje prezentacja. Można dodatkowo ułożyć je w kolejności malejącej lub rosnącej.


Multiplication Strategies

The work sheet would make a great reference chart for basic Multiplication Strategies: arrays, repeated addition, equal groups, skip counting and number line .Doubling and Halving

We use ladybird's spots to teach halving and doubling.

We are from Komotini

We are from Komotini a small town in north Greece. We are students of A class in 1st Primary School. We don't know to write and read But we love maths.

 
 

My students had the idea and we created with a paint program.

 


Basic math and number concepts

Basic math and number concepts utilized in a preschool or kindergarten classroom set the foundation for learning more advanced math concepts. Early exposure to math and number activities will promote your students comfort with these skills. Also, additional opportunities to practice these skills will increase your child’s confidence when working with math and number concepts and will lead him to believe he is “good at math.” If your student does not become comfortable with math and number concepts at a young age, he will lack confidence in his abilities and may become hesitant as more advanced math concepts are introduced.The first step in Math and Number Awareness is learning what the 10 numerals (0 through 9) look like Children in the classroom may be asked to “Cut out five circles,” “Pick three friends,” or “Ask one question,” for example. Understanding the significance of numerals will directly contribute to a child’s success in the classroom.“Counting on” allows a child to continue counting objects added to a previously counted group without recounting the entire groupCounting on is an important skill because it is time-consuming and impractical to recount a group of items each time additional pieces are added.

I used the idea of Fatma and we make numbers. The next month we will use this idea to learn addition. Also,we can use it to learn subtraction. Thank Fatma for your idea.These hats are a fun, cute, and stylish activity for us to celebrate all that we have learned about the numbers