Dmuchane liczby - Blow and read numbers out


Gra ma na celu utrwalenie pojęcia liczby.
Do gry potrzebujemy planszy i nakrętek w różnych kolorach. Nakrętki ustawiamy na polach z napisem start. The game aims at consolidating the concept of number . We need a board and nuts in different colors. Nuts set the fields marked start.
Gracze dmuchają w nakrętki. Każda nakrętka porusza się na swoim torze. Tory mają nazwy: jedności, dziesiątki, setki itp. Uczestnicy odczytują liczby i zapisują na kartkach. Gra może odbywać się w kilku rundach. Uzyskane liczby każdy gracz sumuje . Wygrywa ten, którego wynik będzie największy.


Players blow in the nuts . Each nut moves on its track. Tracks are named : unity, tens, hundreds , etc . Children read and write numbers on cards . The game may take place in several rounds . The resulting number of each player adds up . Wins , the result will be the greatest.