Kostki na matematyce

Zabawa z kostkami
Celem tej zabawy jest ćwiczenie dodawania w zakresie 12.  Uczniowie łączą się w pary, każda z par otrzymuje 2 kostki oraz kartę pracy. Poza tym każdy z zespołu musi mieć kredkę inną niż kolega z pary. Dzieci rzucają na przemian kostkami i zamalowują pole z wynikiem, który uzyskały. Np. Jaś wyrzucił 5 i 4 więc mówi działanie: 5+4=9 i zamalowuje pole z tym numerem. Jeżeli uczeń uzyska wynik, który już jest zamalowany, traci kolejkę. Wygrywa ta osoba, która ma więcej zamalowanych pól.
Dice game.

The point of this game is training  to adding numbers up to twelve. Students makes pairs and each pair takes 2 dice and a list of things to do. Each student from team has to have different colour pencil than person from pair. Children throw dice in turns and colour field with number from dice. For example: John throws 5 and 4 so he is saying equation: 5+4=9 and he is colouring field with this number. If student has the sum which is already coloured he lost his turnieju. A person who has more coloured fields than others is the winner.