Number’s postcard
Pupils pick up the number from 0 to 99. They take a piece of paper (size A4), and have to fold this paper 4 times. In the middle they have to draw a little window for the number (name of the city from the postcard), they have to draw the lines in the place where the paper is folded. In the middle they have to write their number. In the other ‘windows’, according to the instruction, they have to:
1) draw a line for the decimals (tens) and a dot for the unity
2) try to write your number like a decimal and a unity
3) try to write in words this number.
4) write an interesting operation, which the result is your number.

When the posters are ready, we have to make a presentation of them. We can arrange them in order: from the highest to the lowest or other way round, from the lowest to the highest.


Widokówka liczby

Uczniowie losują liczbę od 0 do 99, biorą kartkę A4, którą składają na cztery części. Na środku rysują okienko na nazwę liczby(nazwa miejscowości na widokówce), rysują kreski po liniach złożenia. Wpisują na środku wylosowaną liczbę. W pozostałych okienkach zgodnie z instrukcją np.: 1. Narysuj liczbę (kreska to dziesiątki ____________, kropka to jedności) 2. Zapisz swoją liczbę jako dziesiątki i jedności, 3. napisz liczbę słownie, 4. Napisz ciekawe działanie, którego wynikiem jest twoja liczba. Po wykonaniu widokówek, następuje prezentacja. Można dodatkowo ułożyć je w kolejności malejącej lub rosnącej.