Jaka to liczba? What number is it?

Potrzebne będą: kartki, pisaki, karteczki z liczbami (w zależności od wieku dzieci)


Klasę dzielimy na 6-8 osobowe grupy, dzieci siadają grupami na jednej linii jeden za drugim. Pierwsza osoba w każdej grupie otrzymuje kartkę i  pisak. Nauczyciel rozdaje ostatniej osobie w każdej grupie karteczkę z zapisaną liczbą. Zadaniem dzieci jest pisanie palcem na plecach kolegi  otrzymanej liczby na zasadzie "podaj dalej". Gdy pierwsza osoba poczuje na plecach pisaną liczbę musi ją zapisać na kartce. Każdy zespół, który poprawnie odgadnie i zapisze liczbę otrzymuje punkt. W tym momencie następuje zmiana - pierwszy idzie na koniec i czynność  zaczyna się od początku. Zabawa trwa do chwili, aż każdy w grupie będzie pełnił rolę piszącego.


You will need: greeting cards, pens, sticky notes with numbers (depending on the age of the children)
The class is divided into groups of 6-8, the groups of children sit on one line of each other. The first person in each group receives paper and pen. The teacher hands out the last person in each group a piece of paper with a stored number. The task of the children is to write with your finger on the back of a colleague received the number on the "pass it on". When the first person to feel on the back written number must save it on the sheet. Any team who guesses correctly and saves the number receives a point. At this point a change - the first coming at the end and the action starts from the beginning. Fun continues until everyone in the group will act as a writer.