Głuchy telefon


Klasę dzielimy na 6 rzędów zgodnie z miejscem siedzenia. Nauczyciel podaje po cichu pierwszym uczniom działanie (przygotowałam na kartce). Uczniowie odwracają się i podają drugim w rzędzie działania równoważne (u mnie dzieci piszą na folii pisakiem suchościeralnym), ci z kolei trzecim i tak do ostatnich. Ostatni pokazują swoje wyniki (mogą napisać na tablicy). Działania napisane na kartce ułatwiają odszukanie błędów  w razie pomyłki.
Można bawić się przekazując sobie tylko różnice, iloczyny ...
The class is divided into 6 rows according to the place seating. The teacher gives the students quietly the first action (I prepared on a sheet). Students turn and give the second in a row action equivalent (in my children write on films pen suchościeralnym), who in turn the third, and so to the last. Last show their results (they can write on the board). Action written on a piece of help locate errors in the case of a mistake.
You can have fun passing himself only differences, intersections ...