Wyścig  żabek

Uczniowie losują 2 liczby jednocyfrowe, dodają je i przesuwają "żabkę" o tyle pól ile wskazuje wynik dodawania. Wygrywa dziecko, które pierwsze dojdzie do mety, czyli liczby 100.
  
Race frogs

Students draw lots 2 digit numbers, add them up and move "frog" as many spaces as indicated by the result of the addition. He wins a child who reaches the finish line first, which is the number 100.