Maths snails


 • Dzielimy uczniów na grupy( niezbyt duże, aby nie czekały zbyt długo na kolejke)
 • Każdy uczestnik dostaje pionek i kostkę. Kostki mogą być wielościenne, w zależności od tego jakimi dysponujemy.
 • Pionki ustawiamy na starcie. 
 • Każdy zawodnik rzuca kostką i porusza się po kartach-polach o tyle miejsc, ile wynosi wyrzucona liczba. 
 • Następnie do liczby kroków dodaje liczbę z  karty, na której stanął. W przypadku tabliczki mnożenia - mnoży.
 • Jeśli wskazał prawidłowy wynik, zostaje na polu, jeśli nie, wraca na pole, na którym stał wcześniej. 
 • Wygrywa ten, który jako pierwszy dotrze do mety.
 • We divide students into groups (not too many, because players can get bored waiting for the queue).
 • Each participant gets a pawn and ankle. Puzzles may be polyhedral, depending on what we have.
 • Pawns set to start.
 • Each player throws the dice and moves the card-fields for as many places as the number is thrown.
 • Then the number of steps adds to number of the card, on which he stood. In the case of multiplication tables - multiplies.
 • If you know the correct result, it is in the field, if not, returns to the field where he was previously.
 • The winner is the first to reach the finish line.