Odkrywaj, dobieraj i licz

Klasa podzielona na grupy. Po kolei w każdej grupie jedna osoba odkrywa karty z numerami od 0 do 10 i liczy. Jeśli otrzyma 16 - 21 punktów może zatrzymać karty dla grupy. gdy ma więcej niż 21 oddanje karty na środek. Zabawa trwa póki nie skończą się karty. Wygrywa grupa, która zbierze najwięcej kart.
(Należy przygotować kilka zestawów kart z numerami od 0 do 10)

Children divided into groups. After a turn in each group one person discovers a card with numbers from 0 to 10 and counting. If you receive a 16 - 21 points can stop tab for the group. When you have more than 21, puts the card to the center. Fun lasts until it runs out of cards. Wins the group that collects the most cards.
(Prepare a few sets of cards numbered from 0 to 10)