Hunt for snowflakes

Na śnieżynkach piszemy liczby od 1 do 9. Dzieci losują 2 śnieżynki i mnożą liczby. Za prawidlowy wynik zatrzymują sobie śnieżynki. Wygrywa dziecko z większą liczbą śnieżynek.

At snowflakes write the numbers from 1 to 9. Children draw for 2 snowflakes and multiply numbers. For the correct result of stopping a snowflake. Wins a child with more snowflakes .

  
Wersja 2- Dzieci losują 2 albo 3 śnieżynki. Układaja liczbę dwucyfrową lub trzycyfrową. Większa liczba wygrywa.

Version 2 Children draw for 2 or 3 snowflakes. Arranged two-digit or three-digit number. A larger number of wins.