Stonka


Niezbędne materiały: kartki, ołówki, sześcienne kostki do gry, rysunek stonki.

I wersja (przeliczanie):
Dobieramy się w pary. Wybieramy dla siebie 3 dowolne liczby w zakresie 1 – 6 i zapisujemy je na kartce. Dowolna osoba w parze rzuca kostką. Jeśli wyrzuci wypisaną na swojej kartce liczbę oczek, wtedy rysuje jedną część stonki i oddaje kostkę osobie w parze. Jeżeli jednak nie uda się jej wyrzucić wypisanej liczby, przekazuje kostkę osobie z pary. Wygrywa osoba, która jako pierwsza narysuje całą stonkę.

II wersja (dodawanie, odejmowanie lub mnożenie):
Wybieramy 4 dowolne liczby w zakresie od 2 do 12. Gramy dwiema kostkami. Pozostałe zasady jak wyżej. Ustalamy tylko, czy będziemy dodawać, odejmować, czy mnożyć liczbę oczek.

---

Necessary materials: cards, pencils, cubical dice, drawing beetles.

I version (conversion):
We select the pair. We choose for themselves any 3 numbers in the range of 1 - 6 and write it on the sheet. Any person in the hand throws the dice. If he rolls written on your sheet number of stitches, then draws one part of beetles and gives ankle person in the hand. If, however, you can not throw it written out in numbers, over the puzzle to the person of the pair. A first person who first draw the entire beetle.

II version (addition, subtraction or multiplication):
Select any of the four numbers in the range of from 2 to 12 Grams two dice. Other rules above. We determine only whether we will add, subtract, multiply the number of stitches.