MATZOO


Matzoo to bezpłatny serwis edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, który umożliwia samokształcenie w trybie online w zakresie edukacji matematycznej. Serwis jest dostępny na stronie matzoo.pl. Aby z niego korzystać, nie trzeba zakładać konta. Rozwiązywanie zadań odbywa się w atmosferze nauki poprzez zabawę, co jest niewątpliwym plusem tego serwisu. Inne zalety to możliwość wyboru klasy i poziomu trudności, a także dostęp do informacji zwrotnych, które pojawiają się po każdym wykonanym i zatwierdzonym zadaniu. Odczuwanie satysfakcji z dojścia do prawidłowego rozwiązania motywuje uczniów do dalszej pracy. Dzieci mogą też poznać swoje możliwości. Serwis nieustannie się rozwija. W ostatnim czasie pojawiły się dwie bardzo ciekawe zadania. Są to „Zapałki” (łamigłówka, która polega na przesunięciu określonej ilości zapałek, aby otrzymać rozwiązanie) oraz „Sudoku” (łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9).

---

Matzoo a free educational site for students of primary schools, which allows self-learning on-line in the field of mathematical education. Service is available on the matzoo.pl. To use it, no need to set up accounts. Solving problems takes place in an atmosphere of learning through play, What is the undoubted advantage of this service. Other advantages be able to choose the level of difficulty Class I, A Access also make information feedback that appear on each executed and approved task. Feeling satisfied with handles to make proper solutions motivates students to do further work. Children can also get to know his capabilities. The website is constantly evolving. In recent times, there are two very interesting task. SA "Matches" (puzzle, which is a shift of a certain amount of matches to get the solution) and "Sudoku" (puzzle, which aims to fill the diagram 9 × 9 in such a way that weights each row, each column and each oo nine bold squares 3 × 3 found after one digit from 1 to 9).